Israel Connect  - Tel Aviv - Nadav NauhausShabbat Dinner - Kfar Hamaccabia - Nadav Nauhaus